17
Dij, Oct
13 Noves Notícies
Categoria: Recursos humans

Estimació parcial dels recursos de reposició sobre mobilitat del servei de personal de compres

Tipografia
  • Més petit Petit Mitjà Gran Més gran
  • Per defecte Helvetica Segoe Georgia Times

En el BOIB. Num. 71, de dia 7 de juny de 2016, s'ha publicat la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 24 de maig de 2016 per la qual s'estimen parcialment els recursos de reposició interposats contra la Resolució per la qual s'acorda la mobilitat per raó del servei del personal de compres de les gerències que s'integra en la Central Corporativa de Compres i Logística del Servei de Salut de les Illes Balears.

El 17 de gener de 2015 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears l'Acord del Consell de Govern de 16 de gener de 2015,  pel qual s'aprova el "Pla d'ordenació dels recursos humans pel qual el personal de compres de les gerències s'integra en la Central Corporativa de Compres i Logística del Servei de Salut de les Illes Balears i es regula el procediment de mobilitat per raó del servei que se'n deriva i es reordena el personal".

Aquesta mobilitat es va normativitzar a través de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 de gener de 2015, publicada al BOIB de 31 de gener d'aquest mes.

Posteriorment es varen interposar uns recursos de reposició.

Ara s'estimen parcialment els recursos de reposició interposats per les persones interessades i per l'organització sindical FSP-UGT, de tal manera que es declara la nul·litat de la mobilitat per raó del servei de les persones que figuren en l'annex 1 d'aquesta resolució atès que no pertanyien al Servei de Compres en el moment en què es va fer efectiu el procés de mobilitat. Les persones que hi figuren han de ser adscrites novament a la gerència d'origen respectiva.

És conserva la resta de les mesures aprovades per la Resolució impugnada.

Es corregeix la llista de persones afectades pel procés de mobilitat, que figurava en l'annex de la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 26 de gener de 2015 per la qual s'acorda la mobilitat per raó del servei del personal de compres de les gerències que s'integra en la Central Corporativa de Compres i Logística del Servei de Salut de les Illes Balears, que s'ha de substituir per la llista que figura en l'annex 2 d'aquesta resolució.

Es declara que la resta de les mesures i previsions que conté la Resolució impugnada són ajustades a dret.

Es dónen per contestades per mitjà d'aquesta resolució les al·legacions interposades per totes les persones interessades i recordar que només s'han tengut en compte les que tenen relació amb l'objecte dels recursos, i no les peticions que corresponen a actes ferms i consentits, atès que no es varen impugnar en el moment corresponent.
Es manté la denegació de la suspensió de l'acte impugnat, que ja es va denegar inicialment.

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de notificació o publicació (segons el cas) d'aquesta resolució, de conformitat amb la normativa vigent.

[Font: BOIB. Num. 71. 07/06/2016 - BOIB. Núm. 88. 12/07/2016]

[Foto: Infosalut]

Notícies relacionades a Infosalut
*28/01/2015 - S'ha aprovat la centralització i ordenació del personal de compres de les gerències.